A A A

Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury dodano: 2017-01-24

Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Beneficjent wiodący: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa (www.zabytek.pl, www.muskauer-park.pl) Partner projektu: Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”, Orangerie, 02953 Bad Muskau (www.muskauer-park.de) 

 

Projekt realizowany będzie w położonym nad Nysą Łużycką polsko-niemieckim Parku Mużakowskim, którego polską częścią zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a częścią niemiecką saksońska fundacja Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”. Projekt łączy działania o charakterze inwestycyjnym z pracami dokumentacyjnymi i badawczymi  - archiwalnymi i archeologicznymi, oraz popularyzatorskimi, które będą realizowane w ramach dwóch zadań w obu częściach parku. Głównymi elementami zadania pierwszego są działania o charakterze inwestycyjnym. Będzie to odbudowa i wyposażenie głównej części Domu Zdrojowego, obiektu wchodzącego w skład kompleksu historycznej zabudowy tzw. Parku Zdrojowego (części Parku Mużakowskiego położonej po stronie niemieckiej na pd. od Parku Zamkowego) oraz remont konserwatorski Wiaduktu, zlokalizowanego po stronie polskiej, jednego z trzech zachowanych obiektów architektonicznych we wschodniej części parku. Również po stronie polskiej wykonane zostaną prace dokumentacyjne, porządkowe i pielęgnacyjne dotyczące historycznej szkółki i jej otoczenia oraz drzewostanu zachowanego na tym fragmencie parku. Zadanie drugie ma charakter badawczy. Planowane są badania archiwalne poszerzające dotychczasowy zasób wiedzy o historii parku, w szczególności o okresie związanym z mecenatem Księcia Fryderyka Niderlandzkiego, właściciela Parku Mużakowskiego w latach 1847-81. W polskiej części parku realizowane będą badania archeologiczne niezachowanej infrastruktury historycznej szkółki, m. in. istniejącej tam zabudowy użytkowej. Obu zadaniom towarzyszyć będą m.in. wydarzenia promocyjne i działania informacyjne. Partnerzy zorganizują konferencję naukową, warsztaty, wystawy i wydarzenia plenerowe prezentujące wyniki badań i popularyzujące wiedzę o zabytku. 

 

Celem projektu jest transgraniczny rozwój infrastruktury kulturowej i wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego Parku Mużakowskiego przez odtworzenie obiektów kulturowych o ponadnarodowym charakterze historycznym i dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim.

 

Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.10.2018

 

Wartość projektu ogółem: 1 283 489,78 € Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%